Canon van het uitgevers- en auteursrecht - inhoudsopgave

Ten geleide door Dr. Stef van Gompel, namens de Studiecommissie geschiedenis van het auteursrecht

Inleiding

HOOFDSTUK I

Censuur, nadruk, usanties, boekprivileges, kopijrecht en verordeningen in het boekenvak (16-18de eeuw)

§ 1. Censuur en repressie
Censuur tijdens de landsheerlijke periode
Censuur in de Republiek der Vereenigde Nederlanden
Misverstanden, verwarring en opportunisme omtrent contrefaçon, Nachdruck, piracy en nadruk
Kopijrecht als usantie
Kopij- en preferentierechten als bedrijfsactiva

§ 2. Boek- en drukprivileges, attache, consent, merktekens
Privileges geen willekeurige gunst
Boekprivileges als handelsverordening - Attache
Consent
Drukkers- of graveursmerk

§ 3. Boekverkopersgilden en compagnieën op de bres voor kopijrecht - Rekwesten en overeenkomsten tegen nadruk
Boekverkopersgilden adviesorganen voor boek- en drukprivileges
Het Leids Collegie van 1660
De 'zesennegentig' van 1678
Actie tegen Van der Aa
De 'zestien' van 1708
Willige Overeenkomst van 1710
De 'negentien' van 1712
Het verzoek van 1716

§ 4. Verordeningen in Holland tegen nadruk
Landsheerlijke verordening van 1570
Verordening van 1655, herhaald in 1675, 1715 en 1761
Uitspraak Hof van Holland in 1669
Resolutie van 1679
Verordening van 1686
Placaet van 1715
Resolutie van 1735
Resoluties van 1752 en 1761
Tot 1803 niet-geprivilegieerd werk vogelvrij

§ 5. Privilegeverlening aan auteurs - Prille vormen van auteursrecht
Broodschrijvers en vrije schrijvers
Privileges voor auteurs
Een geweigerd auteursprivilege in 1707
Eerste auteursprivilege in 1710, tweede geweigerd in 1718
De Boerhaave resolutie van 1728

§ 6. Privileges voor bijbels en schoolboeken
De Statenvertaling beschermd van 1637 tot 1652
Bijbelconflict - Resoluties van 1655 en 1675
Kopijrecht op de Statenvertaling
Privaat versus publiek domein - Resolutie van 1752
Schooluitgaven

§ 7. Staatskopijrecht - Verbod op nadruk van staatsstukken
Resoluties van 1651 en 1744
Publicaties van 25 november 1795 en 8 december 1796
Verbod nadruk Ontwerp van Constitutie - Besluiten van 7 november en 1 december 1796
Toezicht, controle en een bevoorrechte positie voor de Landsdrukkerij c.q. Staatsdrukkerij
Uitgave van staatsstukken door gepatenteerde drukkers en uitgevers

HOOFDSTUK II
Provinciale en nationale wetgeving (eind 18de eeuw-medio 19de eeuw)

§ 1. Afschaffing privileges - Gewestelijke boekenwetten 1795-1796
Adres van 155 drukkers, uitgevers en boekverkopers in 1795 - Reactie van de staat
Publicatie Staten van Holland van november 1795 - Auteur speelt geen rol
Definitieve Publicatie van 1796

§ 2. Bataafse Republiek komt in 1803 met eerste nationale wet
Missive van januari 1803
Missive van mei 1803
Eerste nationale boekenwet in 1803

§ 3. Boekendecreten tijdens Koninkrijk Holland 1806-1810 - Ontwerp-wet van Holtrop
Verplicht depot
KB van 3 december 1808
Privilege voor Joodse bijbel
Ontwerp-wet van Holtrop

§ 4. Boekenwetten tijdens Franse inlijving 1810-1813
Code Pénal van 1810, artt. 425-429
Wet van 19 juli 1793
Decreet van 22 maart 1805
Reglement van 5 februari 1810
Censuur, repressie en fiscalisering
Extensie van het staatskopijrecht

§ 5. Besluiten tijdens Vorstendom en Koninkrijk 1813-1817 - Ontwerp-1816 - Wet van 1817
Soeverein Besluit van 24 januari 1814 voor de Noordelijke Nederlanden
Souverein Besluit van 23 september 1814 voor België
Opnieuw verwarring over verplicht depot
Bescherming van eerste vertalingen
Drukkers, uitgevers en boekverkopers verenigen zich in een nationale associatie
Ontwerp-wet Wenckebach/Blussé de Jonge van september 1816
Rol van de Raad van State
Wet van 1817
Verschillen tussen het Souverein Besluit van 1814 en de Wet van 1817
Rechtsgeldigheid van vóór 1817 verkregen kopijrecht - Rechtsgeleerd advies
Rechtspraak in 1820, 1822, 1837, 1838, 1839, 1843, 1849
Reacties op de wet van 1817

§ 6. Stilzwijgend staatskopijrecht in de wetten van 1803 en 1817
Missives van januari en mei 1803 - Wet van 1803
Notificatie van 13 december 1805
Staatsblad en Staatscourant
Ook de wet van 1817 zwijgt
KB van 2 juli 1822
KB van 30 juli 1822
Reactie van Van Hogendorp - Vergunningen tussen 1822 en 1840
Verzet tegen staatskopijrecht op wetten, verordeningen en besluiten in 1827
KB van 18 juni 1829
Publicaties zonder vergunning
Uitgever Noman contra Staat der Nederlanden - Staatsmacht in een ander licht
KB van 24 april 1841
Conflict over Registers op Staatsbladen 1851
Kopijrecht op de Pharmacopoea's 1821/1822, 1849, 1871

HOOFDSTUK III
Op het spoor van het auteursrecht 1881-1912

§ 1. De lange weg naar 1881
Herhaalde pogingen van de Vereeniging voor een nieuwe boekenwet 1820-1858
Vereenigingsreglement - Nadruk van kerk- en schoolboeken - Vertalingsrecht van tien jaar
Bilaterale verdragen - Frankrijk (1855) - België (1858) - Spanje (1863)
Ontwerp-wet van de Vereeniging (1860) blijft uitgeverswet
Grondstellingen als beginselprogramma van de Akademie van Wetenschappen (1862)
Vereenigingsreglement bepaalt vertalingsrecht op drie jaar
Consequenties van contractsvrijheid - Multatuli contra Van Lennep
Wetsontwerp 1877
Nederlandsche Juristen Vereeniging (1877)
Auteurswet 1881
Vereenigingsreglement handhaaft vertalingsrecht
Wetsontwerp Auteursrecht op werken van beeldende kunsten 1884/1887

§ 2. Nederland schikt zich naar internationale normen - Berner Conventie 1908 - Auteurswet 1912
Berner Conventie
Auteurswet 1912
Een staatsauteursrecht op kunstwerken
Berner Conventie (Rome 1928) - Aanpassingen Auteurswet (1931)
Wijziging Auteurswet (1932)
Universele Auteursrecht Conventie

§ 3. Het auteurscontractenrecht
Standaardcontract - Modelcontract
Wettelijke uitgeefovereenkomst

Slotwoord

Samenvatting

Gezichtspunten
Buitenland
Censuur
Privileges
Usanties
Drukkers en uitgevers
Kopijrecht/preferentierecht/eigendom
Staatskopijrecht
Publiek domein
Wetgeving/rechtspraak/zelfregulering
Drie significante processen
Auteursrecht

CANON van vijf eeuwen uitgevers- en auteursrecht in vijftig data van 1450 tot 1950

CHRONOLOGIE in jaartallen van 1450 tot 2000 van gebeurtenissen en maatregelen in het drukkers- en boekenvak in de Nederlanden en elders en de rol daarin van kerken, landsheren, staten, gewesten, steden, gilden, compagnieën en de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels:
Vóór Christus (600 C-962)
Vanaf begin jaartelling tot 962
Landsheerlijke periode - Vóór de uitvinding van de boekdrukkunst (962-1450)
Landsheerlijke periode - Ná de uitvinding van de boekdrukkunst (1450-1568)
Republiek der Vereenigde Nederlanden (1568-1795)
Bataafse Republiek (1795-1806)
Koninkrijk Holland (1806-1810)
Inlijving bij Frankrijk (1810-1813)
Vorstendom Holland (1813-1814/1815)
Koninkrijk der Nederlanden (vanaf 1815-1950)
Belangrijke Nederlandse data verbonden met Europese en internationale verdragen en Richtlijnen van na 1950

Afkortingen

Bronnen

Personenregister